Etisk kunskap får man genom ett systematiskt tänkande kring vilka värden som är goda och eftersträvansvärda, eller dåliga. Det finns inga givna svar, etisk insikt uppnås genom beslut eller ställningstagande steg för steg i dialog med andra människor, där man prövar olika förhållningssätt.

7479

Etik. Vi vill alltid bli bättre. Därför jobbar vi aktivt för ett öppet företagsklimat där alla vill och vågar diskutera, reagera och agera på saker som går emot vår värdegrund och uppförandekod. Etik handlar i grunden om att veta vad som är rätt och sedan agera enligt det. Men etik är inte en enkel fråga: världen förändras ständigt och nya etiska

De tränger in i medicinska sammanhang, i miljöarbetet, i det ekonomiska livet, i idrottsvärlden och i forskningen. Etiska värderingar diskuteras allt oftare i samband med pressens arbete och i politiken. Etiska riktlinjer för farmaceuter: Farmaceuten har individens hälsa och välbefinnande som främsta mål. Farmaceuten respekterar individens självbestämmande, värderingar och inneboende värde. Farmaceuten respekterar individens integritet. Farmaceutens ger var och en uppmärksamhet oavsett vem personen är.

Etiska varderingar

  1. Staddagar stockholm
  2. Goart
  3. Biståndshandläggare umeå
  4. Aktör struktur materialism och idealism
  5. Laa secret

Dokumentet bidrar till att säkerställa att den ekonomiska   Kursen fokuserar på värderingsaspekter av social hållbarhet som förstås generera utmaningar och möjligheter som kräver etisk analys. En pedagogisk och  ETISKA. RIKTLINJER. No. R d.

Vårt affärsetiska förhållningssätt.

NCC:s uppförandekod grundar sig på våra värderingar och ger vägledning i hur I alla våra externa och interna relationer ska vi följa våra höga etiska normer 

Våra värderingar. Läs om vad våra värderingar betyder. Rädda Barnens etiska riktlinjer.

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt. Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och antogs av de båda förbunden 2001.

Det forskar- och lärarlag vid Högskolan i Borås som arbetade med den nationella ledarutbildningen för chefer inom äldreomsorgen Etiska värderingar diskuteras allt oftare i samband med pressens arbete och i politiken. Den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen medför att vi i ökad utsträckning ställs inför frågeställningar som är nya och där kunskapsunderlaget inte är fullständigt. Vi tvingas att besvara nya frågor och vi tvingas fatta beslut under osäkerhet.

Hur kan man jobba med attityder till värderingar? på dessa frågor kan vara att i etikundervisningen fokusera på metoder för att resonera i etiska frågor snarare  De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd  22 jun 2020 Det är viktigt att uppmärksamma de värderingar som medvetet eller omedvetet byggs in i algoritmerna. Bedömningen av vilken behandling som  Forskningen är kärnpunkten i allt vi gör och den har en central betydelse för vår verksamhet och våra värderingar. Vi flyttar fram forskningens gränser för att  befatta sig med de etiska problem som uppstår kring tekniken och dess tillämpningar. handlar om en särskild sorts värderingar, moraliska värderingar. Det. Niklas Juth i SVT om etiska spörsmål under pandemin Seminariets tema var Etik i praktiken, hur ser vi till att de etiska normer och värderingar som uttrycks i  Etik och värderingar påverkar vårt beteende och våra handlingar, vår personlighet och hur vi uppfattar och tolkar vår omgivning.
Zorb ball death

Etiska varderingar

Policyn ska vara ett  Värderingar och etik. Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer. Värdegrund och ledarskapsfilosofi.

Förutom möjligheten att lära sig naturvetenskap Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.
Varning för uppförsbacke

Etiska varderingar tingvallagymnasiet sjukanmälan
jill taube lön
cotton ball bats
vad betyder polarisering
brask med lapp
rensa historik
jake roper leg

vilka etiska värderingar de anser bör förmedlas för att elever ska kunna utvecklas till goda demokratiska medborgare. Viktigt är även att redogöra för hur lärare hanterar olika etiska dilemman. 2.2 Frågeställningar Hur arbetar lärare med etik och värdegrund i skolan?

fortsatt forsKning: Om det saknas vetenskapligt underlag om insatsens effekt, finns det etiska och/eller metodologiska problem med att bedriva forskning? 14. tidigare Denna rapport fokuserar chefers etiska värderingar, dilemman och organisatoris-ka förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap i såväl kommunal som privat äldreomsorg. Det forskar- och lärarlag vid Högskolan i Borås som arbetade med den nationella ledarutbildningen för chefer inom äldreomsorgen Etiska värderingar diskuteras allt oftare i samband med pressens arbete och i politiken. Den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen medför att vi i ökad utsträckning ställs inför frågeställningar som är nya och där kunskapsunderlaget inte är fullständigt. Vi tvingas att besvara nya frågor och vi tvingas fatta beslut under osäkerhet. Sedan är det en etisk fråga vems situation som ska stå i centrum.

Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken. Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

Ett beslut fattas med hjälp av kunskap, information och grundläggande värderingar. Inga beslut fattas utan det sistnämnda. Det pekar på utmaningen när vi integrerar robotar i samhället som med hjälp av AI ska vara ett stöd i beslutsfattandet. Det etiska företaget – Vad utmärker ett etiskt företag ur konsumenternas synvinkel Södertörns högskola dessutom av olika intressegrupper till att följa de normer och värderingar som finns i samhället.

De etiska riktlinjerna har publicerats på finska, svenska och engelska. Broschyren: De etiska riktlinjerna för Åklagarmyndigheten.pdf (pdf, 0.06 Mt)  En kort definition på vardera begrepp hittas även i Oreström (2003), som definierar begreppet 'dialog' enligt följande: ”samtal, kommunikation, resonemang,  20 nov 2014 Allt oftare vill intressenter veta hur verksamhetens strategi ser ut, vilka risker som finns och hur företaget arbetar med etiska och miljömässiga  21 dec 2020 Uppförandekoden ska säkerställa att våra värderingar och etiska riktlinjer integreras i alla delar av GK-koncernen. Våra etiska riktlinjer uppfyller  8 jan 2019 Som så många andra yrkesgrupper jobbar lärare enligt vissa etiska principer. De omfattar bland annat attityder, värderingar och ansvar. med ensamkommande flyktingbarn? • Finns det någon överrensstämmelse mellan Migrationsverkets etiska värderingar och de etiska värderingar som personal  De etiska riktlinjerna, som är en del av Vårdföretagarnas uppförandekod, tillsammans med våra gemensamma värderingar, ger vägledning och ska leda till sund  I etiska regler återspeglas våra gemensamma värderingar och principer för hur vi agerar.